รายการรหัส


รายการข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
    - รหัสประเทศ
ข้อมูลบุคคล
    - คำนำหน้าชื่อ
    - เพศ
    - สถานะภาพการสมรส
ข้อมูลที่อยู่
    - ตำบล
    - อำเภอ
    - จังหวัด
    - รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลประเทศ
    - รหัสประเทศ
ข้อมูลการค้า
    - รูปแบบการค้า
    - สกุลเงิน
    - วิธีการส่งสินค้า
ข้อมูลสินค้า
    - พิกัดศุลกากร
    - กลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรม
    - หน่วยสินค้า
    - ประเภทที่เก็บสินค้า
    - กลุ่มโครงสร้างสินค้าส่งออก
    - กลุ่มโครงสร้างสินค้านำเข้า
ข้อมูลดัชนี
    - ประเภทดัชนีราคา
    - หมวดดัชนี
    - เดือนดัชนี
    - ปีดัชนี
    - ปีฐานดัชนี
ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า
    - ประเภทกิจกรรม
    - ผู้จัดกิจกรรม
    - การบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ข้อมูลเครื่องหมายการค้า
    - ประเภทเครื่องหมายการค้า
    - จำพวกสินค้า/บริการ
    - รหัสภาพ
    - สถานะเครื่องหมายการค้า
ข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์
    - สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
    - สถานะสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ข้อมูลอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
    - สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
    - สถานะอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    - สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
    - สถานะคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้อมูลลิขสิทธิ์
    - ประเภทผู้ยื่นแจ้ง
    - ประเภทงาน
    - ลักษณะงาน
    - ตัวย่อประเภทงาน/ลักษณะงาน
ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
    - หมวดสินค้า
    - ประเภทสินค้า
    - รายการสินค้า
    - จังหวัด
    - ภูมิภาค
ข้อมูลสมาชิก
    - องค์กร
    - ประเภทสมาชิก
ข้อมูลนิติบุคคล
    - สถานะนิติบุคคล
    - ประเภทนิติบุคคล
    - รหัสวัตถุประสงค์นิติบุคคล
ข้อมูลใบอนุญาต /หนังสือรับรองธุรกิจต่างด้าว
    - ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
    - สถานะใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
    - บัญชี
    - หมวดสินค้า/บริการ
ข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ
    - ประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลงบการเงิน
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
    - ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
    - สถานะของทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลความตกลงทางการค้า
    - รหัสความตกลง
    - กลุ่มประเทศ
    - ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ
ข้อมูลข่าวสาร
    - รหัสหมวดหมู่ข่าวสาร
    - หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลใบอนุญาต
    - ประเภทใบอนุญาต
    - สถานะของใบอนุญาต