ข้อมูลบัญชี


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนตางด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ 1
02 บัญชีสอง ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบ ต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีหัตถกรรมพื้นบ้านหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 1
03 บัญชีสาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1
1 บัญชีหนึ่ง 1
2 บัญชีสอง 1
3 บัญชีสาม 1
4 บัญชี ก 1
5 บัญชี ข 1
6 บัญชี ค 1
999 [อื่นๆ] 1