ข้อมูลเพศ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
001 ชาย 1
002 หญิง 1
003 ไม่ระบุ 1