ข้อมูลเดือนดัชนี


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 มกราคม 1
02 กุมภาพันธ์ 1
03 มีนาคม 1
04 เมษายน 1
05 พฤษภาคม 1
06 มิถุนายน 1
07 กรกฎาคม 1
08 สิงหาคม 1
09 กันยายน 1
10 ตุลาคม 1
11 พฤศจิกายน 1
12 ธันวาคม 1