ข้อมูลประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 ส่งออก 1
02 นำเข้า 1