ข้อมูลสถานะเครื่องหมายการค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
P คำขอใหม่ 1
W รอ 1
R จดทะเบียน 1
D จำหน่าย/เพิกถอน 1