ข้อมูลกลุ่มโครงสร้างสินค้านำเข้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
000000000 นำเข้ารวม 1
100000000 สินค้าเชื้อเพลิง 1
101000000 น้ำมันดิบ 1
102000000 น้ำมันสำเร็จรูป 1
102010000 น้ำมันเบนซิน 1
102020000 น้ำมันดีเซล 1
102030000 น้ำมันเตา 1
102040000 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 1
102050000 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1
103000000 ก๊าซธรรมชาติ 1
103010000 ก๊าซธรรมชาติ 1
103020000 ปิโตรเลียมก๊าซ 1
104000000 ถ่านหิน 1
105000000 เชื้อเพลิงอื่น ๆ 1
200000000 สินค้าทุน 1