ข้อมูลหมวดสินค้า/บริการ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ 1
2 หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและหัตถกรรมพื้นบ้าน 1
3 หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 1