ข้อมูลสถานะของใบอนุญาต


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
A ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 1
B รอการชำระเงิน 1
C ยกเลิก 1
D ผ่านการตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบโดยเจ้าหน้าที่ 1
F ไม่ผ่านการตรวจสอบ Digital Signature 1
L กำลังดำเนินการยกเลิกใบอนุญาต 1
N ไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 1
O สร้างไว้แต่ยังไม่ได้ส่งตรวจสอบ 1
P ผ่านการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ 1
Q รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 1
R ไม่ผ่านการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ 1
S ส่งแล้วรอการตรวจลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1
U ติดต่อขอรับเอกสาร (ส่วนกลาง) 1
W ส่งแล้วรอการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ 1
X ถูกลบ 1