ข้อมูลประเภทงาน


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 วรรณกรรม 1
2 นาฏกรรม 1
7 ดนตรีกรรม 1
3 ศิลปกรรม 1
4 สิ่งบันทึกเสียง 1
6 ภาพยนตร์ 1
5 โสตทัศนวัสดุ 1
8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 1
9 งานอื่นใด/ในแผนกศิลปะ 1
51 งานดัดแปลง 1
52 งานรวบรวม 1
53 งานเว็บเพจ 1