ข้อมูลรหัสวัตถุประสงค์นิติบุคคล


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
00000 ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน 1
01000 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้อง 1
01100 การปลูกพืชล้มลุก 1
01110 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน 1
01111 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ 1
01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) 1
01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว 1
01114 การปลูกถั่วเหลือง 1
01115 การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) 1
01120 การปลูกข้าว 1
01121 การปลูกข้าวจ้าว 1
01122 การปลูกข้าวเหนียว 1
01130 การปลูกพืชผักแตงและพืชหัว 1
01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 1
01132 การปลูกพืชผักกินผลรวมถึงแตงชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 1