ข้อมูลประเภทกิจกรรม


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
8 คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย 1
12 งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 1
15 คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ 1
16 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 1
20 พัฒนาออกแบบ 1
21 สัมมนา 1
27 ฝึกอบรม 1
28 ฝึกอบรม และสัมมนา 1
31 Thailand Week 1
38 Top Thai Brands 1
39 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 1
42 เสวนา 1
43 E-Learning 1