ข้อมูลสถานะภาพการสมรส


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
001 โสด 1
002 สมรส 1
003 หม้าย 1
004 หย่า 1
005 แยก 1
006 สมณะ 1
009 ไม่ทราบ 1