ข้อมูลรหัสความตกลง


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
WTO ข้อตกลงองค์การการค้าโลก 1
TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 1
TNZCEP ความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์ 1
ACFTA ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน 1
JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น 1
AJCEP ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น 1
AKFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี 1
TCFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี 1
AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน 1
TIFTA ความตกลงการค้าเสรี ไทย – อินเดีย 1
TPFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู 1
AIFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - อินเดีย 1
AANZFTA ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 1
AHKFTA ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 1
WTO องค์การการค้าโลกจัดตั้งขึ้นแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1