ข้อมูลประเภทนิติบุคคล


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ทะเบียนพาณิชย์ 1
2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1
5 บริษัทจำกัด 1
7 บริษัทมหาชนจำกัด 1
8 หอการค้า 1
9 สมาคมการค้า 1
0 ธุรกิจต่างด้าว 1