ข้อมูลสัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
A Human Necessities (สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์) 1
B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การดำเนินการ การขนส่ง) 1
C Chemistry; Metallurgy (เคมี วิธีการแยกโลหะออกจากแร่) 1
D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) 1
E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) 1
F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting (วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับแสงสว่าง การทำความร้อน คลังแสงการระเบิด) 1
G Physics (ฟิสิกส์) 1
H Electricity (กระแสไฟฟ้า) 1