ข้อมูลสถานะนิติบุคคล


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ยังดำเนินกิจการอยู่ 1
2 พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 1
3 แปรสภาพ 1
4 เลิก 1
5 เสร็จการชำระบัญชี 1
6 ควบ 1
8 ร้าง 1
9 ล้มละลาย 1
B คืนสู่ทะเบียน 1
A ฟื้นฟู 1