ข้อมูลประเภททรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 กิจการ 1
2 สิทธิเรียกร้อง 1
3 สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ 1
4 อสังหาริมทรัพย์ 1
5 ทรัพย์สินทางปัญญา 1
6 ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 1