ข้อมูลตัวย่อประเภทงาน/ลักษณะงาน


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
ว1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ศ1. จิตรกรรม 1
ศ2. ประติมากรรม 1
ศ3. ภาพพิมพ์ 1
ศ4. สถาปัตยกรรม 1
ศ5. ภาพถ่าย 1
ศ6. ภาพประกอบ 1
ศ7. ศิลปประยุกต์ 1
ว. วรรณกรรม 1
น. นาฏกรรม 1
ศ. ดนตรีกรรม 1
บ. ศิลปกรรม 1
ส. สิ่งบันทึกเสียง 1
ภ. ภาพยนตร์ 1
ด. โสตทัศนวัสดุ 1