ข้อมูลสถานะใบอนุญาต/หนังสือรับรอง


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 ดำเนินกิจการ 1
7 ยกเลิก 1
5 สั่งพัก 1
2 สิ้นผล 1
6 หมดอายุ 1
4 เพิกถอน 1
3 เลิกกิจการ 1