ข้อมูลรหัสหมวดหมู่ข่าวสาร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
151 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ 1
152 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ 1
153 ห้องสมุดการค้า 1
154 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1
155 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 1
156 Link ที่เกี่ยวข้อง 1
157 กล่องรับความคิดเห็น 1
158 ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 1
159 ห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ 1
160 ระบบค้นหาข้อมูล 1
161 แนะนำสื่อ/ เอกสารที่น่าสนใจ 1
162 เอกสารประเมินผลงานวิชาการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1
163 สอบถามข้อมูล 1
205 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯฉบับภาษาไทย 1
206 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯฉบับภาษาอังกฤษ 1