ข้อมูลหมวดดัชนี


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 1
02 หมวดเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 1
03 หมวดเคหสถาน 1
04 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 1
05 หมวดพาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร 1
06 หมวดการบันเทิง  การอ่าน และการศึกษา 1
07 หมวดยาสูบ  และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1