ข้อมูลประเภทดัชนีราคา


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 1
02 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย 1
03 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท 1
04 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 1
05 ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต 1
06 ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต 1
07 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 1
08 ดัชนีราคาส่งออก 1
09 ดัชนีราคานำเข้า 1
10 ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 1
11 ดัชนีราคาสินค้าขายปลีก 1
12 ดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง 1
13 ดัชนีราคาที่ใช้คำนวนค่า K 1