รายละเอียดของมาตรฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย

      1.ชื่อข้อมูล ชื่อของรายการข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      2.คำอธิบาย คำชี้แจงขยายรายละเอียดของรายการข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      3.ชื่อ XML Tag โครงสร้างข้อมูลรูปแบบ XML ของรายการข้อมูล
      4.ชนิดข้อมูล ชนิดของรายการข้อมูลตามมาตรฐานชนิดข้อมูล (Standard Data Type)
      5.กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลซึ่งเชื่อมโยงรายการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
      6.ความถี่ที่เกิดขึ้น หมายถึง Multiplicity แสดงจำนวนครั้งต่ำสุดถึงสูงสุดของรายการข้อมูลนั้น ตัวเลขทางขวาแสดงตัวเลขต่ำสุดที่รายการข้อมูลนั้นมีได้ และตัวเลขทางซ้ายแสดงตัวเลขสูงสุดที่รายการข้อมูลนั้นมีได้
            [1…1] รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 1 รายการข้อมูลและมีได้ไม่เกิน 1 รายการข้อมูล
            [0…1] รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีจะมีได้ไม่เกิน 1 รายการ
            [0…n] รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีจะสามารถมีได้ไม่จำกัด
      7.ชนิดข้อมูลร่วม หมายถึง ระดับชนิดของข้อมูลร่วมอันได้แก่
            Basic Core Components (BCC) ชนิดข้อมูลร่วมแบบพื้นฐาน
            Aggregate Core Components (ACC) ชนิดข้อมูลร่วมแบบมีส่วนประกอบย่อย
            Associate Core Components (ASCC) ชนิดข้อมูลร่วมสำหรับแสดงความสัมพันธ์
            Basic Business Information Entity (BBIE) ชนิดข้อมูลร่วมแบบพื้นฐานที่มีบริบททางธุรกิจ
      8.ระดับของมาตรฐานข้อมูล หมายถึงระดับของมาตรฐานข้อมูล เช่น มาตรฐานระดับระหว่างประเทศ (IDS) มาตรฐานระดับประเทศ (NDS) มาตรฐานระดับสมาคม (ADS)
      9.ระดับชั้นความลับ เป็นระดับชั้นความลับ เช่น ไม่ลับ ลับที่สุด
      10.รูปแบบการจัดเก็บ เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในรูปแบบกระดาษ
      11.แหล่งข้อมูลต้นทาง หมายถึงหน่วยงานที่เป็นแหล่งต้นทางของรายการข้อมูล
      12.หน่วยงานเจ้าของข้อมูล หมายถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรายการข้อมูล
      13.แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หมายถึงชื่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ และตัวอย่าง มาตรฐาน หรือพระราชบัญญัติ, กฎหมาย, ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับรายการข้อมูล
      14.วันที่ออกแบบข้อมูล เป็นวันที่รายการข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆของรายการข้อมูล ได้ถูกออกแบบขึ้น
      15.วันที่สร้างข้อมูล เป็นวันที่รายการข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆของรายการข้อมูลได้ถูกสร้างขึ้น
      16.วันที่แก้ไขข้อมูล เป็นวันที่รายการข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆของรายการข้อมูลได้ถูกแก้ไข
      17.ผู้แก้ไขข้อมูล เป็นผู้ที่แก้ไขรายการข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆของรายการข้อมูล