ข้อมูลพิกัดศุลกากร


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 สัตว์มีชีวิต 1
0101 ม้า ลา และล่อมีชีวิต 1
010121 สำหรับทำพันธุ์ 1
01012100 สำหรับทำพันธุ์ 1
01012100000 สำหรับทำพันธุ์ 1
010129 อื่น ๆ 1
01012900 อื่น ๆ 1
01012900000 อื่น ๆ 1
010130 ลา 1
01013010 สำหรับทำพันธุ์ 1
01013010000 สำหรับทำพันธุ์ 1
01013090 อื่น ๆ 1
01013090000 อื่น ๆ 1
010190 อื่น ๆ 1
01019000 อื่น ๆ 1