ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1 สิ่งที่อยู่ในอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 1
1.1 ดาว ดาวหาง 1
1.1.1 ดาว 1
1.1.15 ดาวหาง ดาวที่มีหางเป็นทาง 1
1.1.17 หน้าปัดเข็มทิศ 1
1.1.2 ดาวหนึ่งดวง 1
1.1.25 สิ่งอื่น ๆ ที่แทนดาวที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวด 1.11 1
1.1.3 ดาวสองดวง 1
1.1.4 ดาวสามดวง 1
1.1.5 ดาวมากกว่าสามดวง 1
1.11 กลุ่มดาว หมู่ดาว ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่ 1
1.11.1 กลุ่มดาว กาแล็คซี่ (หมายถึงกลุ่มใหญ่ของดวงดาว เช่น ทางช้างเผือก) 1
1.11.12 ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว 1
1.11.15 ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่ท้องฟ้า 1
1.13 ท้องฟ้าจำลอง การโคจรของดวงดาว แบบจำลองอะตอม 1