ข้อมูลหน่วยงานเจ้าของข้อมูล


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
001 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1
002 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1
004 กรมการค้าภายใน 1
005 กรมการค้าต่างประเทศ 1
006 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1
007 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1
008 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1
009 องค์การคลังสินค้า 1