ข้อมูลกลุ่มโครงสร้างสินค้าส่งออก


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
000000000 รวมทั้งสิ้น 1
100000000 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง) 1
101000000 สินค้ากสิกรรม 1
101010000 ข้าว 1
101010100 ข้าวขาว 1
101010101 ข้าวขาว 100% 1
101010102 ข้าวขาว 5-10% 1
101010103 ข้าวขาว 15-20% 1
101010104 ข้าวขาว 25-35% 1
101010105 ข้าวขาว 40-45% 1
101010106 ข้าวขาวอื่นๆ 1
101010200 ข้าวหอมมะลิ 1
101010201 ข้าวหอมมะลิ 100% 1
101010202 ข้าวหอมมะลิ 5-10% 1
101010203 ข้าวหอมมะลิ 15-20% 1