ข้อมูลประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
01 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีหนึ่ง 1
02 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสอง 1
03 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสาม 1
04 หนังสือรับรองภายใต้สนธิสัญญาหรือความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี (มาตรา 11) 1
05 การขอหนังสือรับรองตามที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) (มาตรา 12) 1