ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


คำนำหน้าชื่อ : ชื่อที่แสดงคำนำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เช่น นายแพทย์ นาย นาง นางสาว
ชื่อข้อมูล : คำนำหน้าชื่อ
คำอธิบาย : ชื่อที่แสดงคำนำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เช่น นายแพทย์ นาย นาง นางสาว
XML TAG : <xsd:element name="Title" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)