ข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 802 สมเด็จพระราชาคณะ 16/10/2562