ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 คำนำหน้าชื่อ ชื่อที่แสดงคำนำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เช่น นายแพทย์ นาย นาง นางสาว <xsd:element name="Title" type="udt : Code"> Code [1..*] BBIE NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 16/07/2562