ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสประเทศ : รหัสโทรศัพท์ระดับประเทศ เช่น รหัสของประเทศไทยคือ +66
ชื่อข้อมูล : รหัสประเทศ
คำอธิบาย : รหัสโทรศัพท์ระดับประเทศ เช่น รหัสของประเทศไทยคือ +66
XML TAG : <xsd:element name="CountryNumber" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BCC
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : International Calling Codes https://www.internationalcitizens.com/international-calling-codes/
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)