ข้อมูลเซาตูเมและปรินซิปี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 ST เซาตูเมและปรินซิปี 29/09/2562