ข้อมูลปาเลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 PW ปาเลา 29/09/2562