ข้อมูลรหัสประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 รหัสประเทศ รหัสโทรศัพท์ระดับประเทศ เช่น รหัสของประเทศไทยคือ +66 <xsd:element name="CountryNumber" type="udt : Code"> Code [0..1] BCC IDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ International Calling Codes https://www.internationalcitizens.com/international-calling-codes/ 16/07/2562