ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1.5 โลก ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน ดาวเคราะห์ 1
1.5.1 โลก,ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนดิน 1
1.5.10 ลูกโลกกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ 1
1.5.11 ลูกโลกกับวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 1
1.5.12 ลูกโลกกับลวดลายเขียน ปั้นหรือสลักอื่น ๆ 1
1.5.15 ส่วนต่าง ๆ ของลูกโลก (หมายถึงครึ่งโลก/ซีกโลก/แผนที่บนลูกโลก) 1
1.5.24 ดาวเสาร์ 1
1.5.25 ดาวเคราะห์อื่น ๆ 1
1.5.6 ลูกโลกกับตัวอักษรหรือตัวเลข 1
1.5.7 ลูกโลกกับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 1
1.5.8 ลูกโลกกับสัตว์ 1
1.5.9 ลูกโลกกับพืช 1
1.7 ดวงจันทร์ 1
1.7.1 ดวงจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์หลายดวง 1
1.7.10 ดวงจันทร์เสี้ยว หรือดวงจันทร์ครึ่งดวงกับเมฆ ฝน หยาดน้ำ หรื่อสิ่งที่แทน 1