ข้อมูลสิ่งอื่น ๆ ที่แทนดาวที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวด 1.11


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.1.25 สิ่งอื่น ๆ ที่แทนดาวที่ไม่ได้จำแนกไว้ในหมวด 1.11 29/09/2562