ข้อมูลรหัสภาพ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
1.17 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่แสดงดวงดาวบนท้องฟ้า 1
1.17.1 แผนที่แสดงดวงดาวบนท้องฟ้า 1
1.17.25 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 1
1.3 ดวงอาทิตย์ 1
1.3.1 ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก 1
1.3.10 ดวงอาทิตย์กับเมฆ ฝน หยาดน้ำหรือสิ่งที่แทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ 1
1.3.11 ดวงอาทิตย์กับวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 1
1.3.12 ดวงอาทิตย์กับลวดลายเขียน ปั้น หรือสลักอื่น ๆ 1
1.3.13 ดวงอาทิตย์กับตัวอักษรหรือตัวเลข 1
1.3.19 ดวงอาทิตย์หลายดวง 1
1.3.20 ดวงอาทิตย์ที่เป็นหน้าคนหรือหัวสัตว์ 1
1.3.6 ดวงอาทิตย์พร้อมทิวทัศน์ 1
1.3.7 ดวงอาทิตย์กับมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 1
1.3.8 ดวงอาทิตย์กับสัตว์ 1
1.3.9 ดวงอาทิตย์กับพืช 1