ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 1
46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 1
46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 1
46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46900 ขายส่งทางอินเทอร์เน็ต 1
47111 ซุปเปอร์มาเก็ต (ร้านค้า) 1
47114 ร้านขายของชำ 1
47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป 1
47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1
47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้ 1
47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
47221 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 1
47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 1
47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ 1
47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ 1