ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน 1
47620 การขายปลีกเครื่องบันทึกเสียงเพลงและเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ 1
47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 1
47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก 1
47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า 1
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า 1
47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า 1
47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 1
47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 1
47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง 1
47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1
47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 1
47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1
47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน 1
47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 1