ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว 1
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 1
46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1
46492 การขายส่งนาฬิกา และเครื่องประดับ 1
46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง 1
46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 1
46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้วและเครื่องครัว 1
46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 1
46594 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน 1
46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 1
46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 1