ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ 1
47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
47911 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์ 1
47912 ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 1
49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 1
49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 1
55101 โรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด 1
56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1
61101 บริการทางอินเทอร์เน็ต (ISP) 1
63112 ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 1
63113 บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Market Place) 1
64191 การธนาคาร 1
64925 การบริการของโรงรับจำนำ 1
64929 การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1