ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 1
45303 การขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ 1
45401 การขายจักรยานยนต์ 1
45403 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ 1
45404 การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 1
46109 การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า 1
46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 1
46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช 1
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 1
46205 การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช 1
46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว 1
46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ 1
46414 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย 1
46415 การขายส่งรองเท้า 1