ข้อมูลชนิดแห่งพาณิชยกิจ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
14115 การผลิตชุดกีฬา 1
14116 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง 1
15121 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า 1
15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1
15201 การผลิตรองเท้าหนัง 1
16101 การเลื่อยไม้ 1
16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร 1
16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้ 1
17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง 1
20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 1
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 1
20232 การผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ 1
21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 1
21002 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค 1
23931 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 1