ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 19/12/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น มะพร้าว ถ่านหิน <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
หน่วยของบรรจุภัณฑ์ หน่วยของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น กล่อง ลัง หีบ ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List <xsd:element name="PackageUnit" type="udt : Text">
กลุ่มโครงสร้างสินค้าส่งออก รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ <xsd:element name="ExportCommodityCode" type="udt : Code">
ประเภทที่เก็บสินค้า ประเภทที่เก็บสินค้า เช่น โกดัง ไซโล ห้องเย็น <xsd:element name="WarehouseType" type="udt : Code">
สถานที่เก็บสินค้า ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้า เช่น ชื่อโกดัง อำเภอ จังหวัด <xsd:element name="WarehouseLocation" type="udt : THAddress">
ประเทศถิ่นกำเนิดสินค้า ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดอันแท้จริงของสินค้า โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบจากคู่ภาคีจริงๆ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก 2 วิธี คือ 1) สินค้าต้องมาจากการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งเรียกกันว่า Wholly Obtained : WO เช่น สินค้าจากธรรมชาติอาทิพืช สัตว์แร่ธาตุ หรือ เศษวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้า และ 2) การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation : ST) คือมีกระบวนการที่ทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งมักจะกำหนดจากแนวทางการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Tariff shift rule) หรือจากมูลค่าราคาของปัจจัยของประเทศภาคีที่ใส่เข้าไประหว่างการผลิต (Value content) หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน <xsd:element name="Origin" type="udt : MOCCountry">
ผู้ผลิต ข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ <xsd:element name="Manufacturer" type="udt : Juristic">
ราคาขายส่ง ราคาที่ขายให้แก่ผู้ค้ารายย่อย หรือผู้ค้ารายใหญ่ด้วยกัน มักเป็นสินค้าจำนวนมาก และขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปลีก เช่น ราคาขายส่งน้ำตาลทรายอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท <xsd:element name="WholesalePrice" type="udt : Amount">
ราคาขายปลีก ราคาสินค้าที่ขายย่อย หรือขายในจำนวนน้อย เช่น รัฐบาลปรับราคาขายปลีกน้ำตาลทรายเป็นกิโลกรัมละ 20 บาท <xsd:element name="RetailPrice" type="udt : Amount">
ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วยสินค้า เช่น น้ำผลไม้ 1 กล่อง ราคา 15 บาท ราคาต่อหน่วยคือ 15 บาท <xsd:element name="Price" type="udt : Amount">
จำนวนบรรจุภัณฑ์ จำนวนของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น ข้าว 1,000 กระสอบ น้ำผลไม้ 300 กล่อง <xsd:element name="Package" type="udt : Quantity">
น้ำหนักรวม น้ำหนักทั้งหมดของสินค้า โดยรวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น สินค้าหนัก 30 กิโลกรัม กล่องหนัก 1 กิโลกรัม น้ำหนักรวมคือ 31 กิโลกรัม <xsd:element name="GrossWeight" type="udt : Measure">
รายละเอียดสินค้า ข้อความที่ระบุรายระเอียดต่างๆของสินค้า เช่น คุณภาพสินค้า ขนาดสินค้า ลักษณะสินค้า <xsd:element name="Details" type="udt : Text">
น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักทั้งหมดของสินค้า โดยไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ เช่น สินค้าหนัก 30 กิโลกรัม กล่องหนัก 1 กิโลกรัม น้ำหนักสุทธิคือ 30 กิโลกรัม <xsd:element name="NetWeight" type="udt : Measure">
จำนวนสินค้า จำนวนของสินค้าที่วัดได้ เช่น เหล็ก 10 ตัน มะพร้าว 500 กิโลกรัม <xsd:element name="Quantity" type="udt : Quantity">
หน่วยสินค้า หน่วยนับสินค้า คือ หน่วยการวัดของสินค้า เช่น ลิตร ตัน ตารางเมตร <xsd:element name="Unit" type="udt : Code">
พิกัดกำลัง ค่าที่วัดได้ เช่น ไม้บรรทัดขนาด 100 เซนติเมตร <xsd:element name="Measurement" type="udt : Measure">
หน่วยพิกัดกำลัง หน่วยวัดน้ำหนัก ปริมาตร ขนาด อัตราการไหล ฯลฯ <xsd:element name="MeasurementUnit" type="udt : Text">
ยี่ห้อสินค้า ชื่อยี่ห้อสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น โคคา-โคล่า เป็ปซี่ <xsd:element name="Brand" type="udt : Text">
กลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรม รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ <xsd:element name="ActivityCode" type="udt : Code">
รหัสมาตรฐานสากล GS1 รหัสมาตรฐานสากล GS1 คือ รหัสบาร์โค้ดมาตรฐานสากล ซึ่งในบริบทกระทรวงพาณิชย์ คือรหัสที่เชื่อมโยง Commodity Code และ Harmonize Code ไว้ด้วยกัน ตามหลักการมาตรฐานสากล <xsd:element name="GS1" type="udt : ID">
พิกัดศุลกากร พิกัดศุลกากร กรมศุลกากรใช้ระบบ Harmonized System (HS) ในการจำแนกประเภท และระบุชนิดสินค้า ซึ่งประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) โดยประเทศไทยได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 <xsd:element name="HarmonizeCode" type="udt : Code">
กลุ่มโครงสร้างสินค้านำเข้า รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้าเพื่อการนำเข้า ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ <xsd:element name="ImportCommodityCode" type="udt : Code">