ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


กลุ่มโครงสร้างสินค้านำเข้า : รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้าเพื่อการนำเข้า ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์
ชื่อข้อมูล : กลุ่มโครงสร้างสินค้านำเข้า
คำอธิบาย : รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้าเพื่อการนำเข้า ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์
XML TAG : <xsd:element name="ImportCommodityCode" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : Universal Product Code
วันที่ออกแบบข้อมูล : 19/11/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 19/12/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 19/12/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)