ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


หน่วยของบรรจุภัณฑ์ : หน่วยของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น กล่อง ลัง หีบ ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List
ชื่อข้อมูล : หน่วยของบรรจุภัณฑ์
คำอธิบาย : หน่วยของบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า เช่น กล่อง ลัง หีบ ตามมาตรฐาน Recommendation No.20, 21 (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) ข้อมูลอ้างอิงรหัสมาตรฐานตามที่คณะทำงานของ ASW ให้ใช้ตาม Endorsed Version 1.0.2 List
XML TAG : <xsd:element name="PackageUnit" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 2. Recommendation No.20, 21 (Codes for Units of Measure used in International Trade)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)