ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


กลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรม : รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อข้อมูล : กลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรม
คำอธิบาย : รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้ากิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
XML TAG : <xsd:element name="ActivityCode" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : Universal Product Code
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)