ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รายละเอียดสินค้า : ข้อความที่ระบุรายระเอียดต่างๆของสินค้า เช่น คุณภาพสินค้า ขนาดสินค้า ลักษณะสินค้า
ชื่อข้อมูล : รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย : ข้อความที่ระบุรายระเอียดต่างๆของสินค้า เช่น คุณภาพสินค้า ขนาดสินค้า ลักษณะสินค้า
XML TAG : <xsd:element name="Details" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)